Snart är du där...

  1. Skapa en användare
  2. Skapa en ny Affärsplan
  3. Börja bygga!

Skapa en användare

Jag har redan ett konto

All behandling av de uppgifter Du överlämnar till oss i behandlas under största sekretess. Vid sidan av det starka skydd personuppgiftslagen (PuL) ger så har vi utarbetat riktlinjer för de av våra anställda som behandlar Dina uppgifter.

PuL har tillkommit för att skydda den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Detta innebär att när Du överlämnar information om Dig själv till oss så har vi, utöver våra egna bestämmelser, att följa vissa lagregler när vi behandlar, d.v.s. insamlar, registrerar, lagrar samt lämnar ut, den information Du överlämnar till oss.

Uppgifterna Du översänder till oss kommer endast att användas för att du ska kunna hantera din ansökan.

Enligt PuL har Du rätt att kostnadsfritt en gång per år begära ett utdrag ur våra register med alla upplysningar vi har om Dig som är att anse som personuppgifter.

Du har naturligtvis alltid rätt att bli raderad ur vårt register. Dessutom får Du alltid komplettera eller ändra de uppgifter Du lämnat oss.

Vem är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som Du översänder till oss?
Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer hur personuppgifterna skall behandlas, i detta fall är det NyföretagarCentrum Sverige (fullständigt namn: Stiftelsen Svenska Jobs and Society, org.nr: 802013-7116).

Personuppgiftsbiträde kallas den som behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning.

Behandling av personuppgifter skall anmälas till Datainspektionen om man inte har ett s.k. personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudet har till uppgift att tillse att personuppgiftsansvarig behandlar alla personuppgifter som vi erhåller från Dig på ett korrekt och lagligt sätt.

Har Du frågor angående behandlingen av personuppgifter eller vill Du komma i kontakt med personuppgiftsansvarig så gör Du via följande kontaktuppgifter:

NyföretagarCentrum Sverige
Skeppsbron 22
111 30 Stockholm
Tel: 08-14 44 00
E-post: mail@nyforetagarcentrum.se
Kontaktpersoner: Johan Tamm (projektledare webb), Harry Goldman (VD)

Giltighetstid
När du är registrerad gäller detta tills vidare.

Inga förpliktelser
Du kan när som helst avsluta din registrering i Jobs Data. Ta kontakt med oss via e-post för att bli avregistrerad: mail@nyforetagarcentrum.se